PRO SPONZORY - SLA Teplice

Letadlo
KLIKNUTÍM SE ODHLAŠ
Čára
Pozadí
Přejít na obsah
PRO DÁRCE A SPONZORY
OBECNĚ
Dárcem nebo sponzorem se může stát zcela libovolný subjekt, tedy jak osoba, tak i fyzická nebo právnická osoba z podnikatelského prostředí.
Výše příspěvků není limitována ani na dolní ani na horní hranici. Výše je vždy určena jen samotným rozhodnutím dárce (sponzora).
DAR
Dar (podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu) je aktivita, kdy za poskytnuté peníze neobdržíte žádnou protislužbu. Z hlediska účtování se dar platí ze zisku.

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota jednoho daru, nebo souhrnně všech darů za kalendářní rok pro Severočeský letecký archiv z. s. činí alespoň 2.000 Kč. V úhrnu pak lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně.

U nepeněžních darů je nutno odvést DPH na výstupu.

V případě, že nás chcete podpořit darem, můžete jako vzor využít předpřipravenou darovací smlouvu ke stažení nebo kontaktovat předsedu zájmového sdružení Jaroslava Žampacha pro individuální nastavení.

SPONZORING
Od darování je nutné odlišit tzv. sponzorování, které je založeno na poskytnutí například propagační, reklamní služby Severočeským leteckým archivem Teplice z. s. sponzorovi – podnikateli/firmě (např. prezentace a propagace obchodní značky sponzora na veřejnosti, webových stránkách, výstavě, case related marketing produktu apod.).

Sponzoring je tedy na rozdíl od darování činnost, která je založena na principu služby a protislužby (např. formou protislužby bude jméno a logo Vaší firmy umístěno na materiálech, akcích, sociálních sítích, webových stránkách či na dalších blíže specifikovaných médiích a prostorech Severočeského leteckého archivu Teplice z. s.). Sponzorský příspěvek je chápán jako platba za poskytnutí takovéto služby.

Sponzoring se tedy vyznačuje investováním prostředků do aktivit Severočeského leteckého archivu z.s., jejichž potenciál lze dále komerčně využít, a napomáhá k dosažení marketingových cílů a k medializaci Vás jako sponzora.

Sponzor poskytuje nejen finanční částku, ale také může poskytnout službu, nebo určitý druh materiální podpory. Sponzorovaný za získanou podporu zajistí sponzorovi předem definované protiplnění, které je smluvně ošetřeno.

Náklady na propagaci a reklamu jsou pro Vás jako podnikatele daňově uznatelnými náklady a Vy jako sponzor je můžete v plné výši zahrnout do základu daně. Pokud je nezisková organizace plátcem DPH, musí “cena” za reklamu obsahovat DPH (reklama je zdanitelným plněním). Severočeský letecký archiv Teplice z. s. aktuálně není plátcem DPH.

Smlouva v tomto případě není smlouvou darovací, ale smlouvou o reklamě, propagaci, př. o jiné spolupráci podle obchodního zákoníku.

V případě sponzorství je nutno ve smlouvě přesně definovat práva a povinnosti obou stran.

Vzájemně s Vámi povedeme dialog a definujeme naše očekávání a představu o kvalitním partnerství a čeho bychom chtěli ve spolupráci dosáhnout.
Název společnosti
Čára
Návrat na obsah