PŘIHLÁŠKA - SLA Teplice

Letadlo
KLIKNUTÍM SE ODHLAŠ
Čára
Pozadí
Přejít na obsah
MÁŠ CHUŤ SE S NÁMI PODÍLET NA OBJEVOVÁNÍ HISTORIE?

PŘIDEJ SE!
PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
TRVALÉ BYDLIŠTĚKORESPONDENČNÍ ADRESA
- pouze pokud je rozdílná od trvalého bydliště -OSTATNÍ ÚDAJE

1) Prohlašuji, že veškeré zde mnou uvedené osobní údaje jsou pravdivé.
2) Prohlašuji, že splňuji veškeré podmínky potřebné ke kladnému vyřízení mé žádosti o přijetí za člena SEVEROČESKÉHO LETECKÉHO ARCHIVU z.s.
3) Prohlašuji, že nejsem členem jiné organizace, mající jiné cíle a charakter, které svojí činností nejsou v souladu se stanovami SEVEROČESKÉHO LETECKÉHO ARCHIVU z.s.
4) Beru na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých osobních údajů v mé žádosti o přijetí za člena SEVEROČESKÉHO LETECKÉHO ARCHIVU z.s. povede tato skutečnost k mému vyloučení ze SEVEROČESKÉHO LETECKÉHO ARCHIVU z.s.
5) Pokud by během mého členství v SEVEROČESKÉHO LETECKÉHO ARCHIVU z.s. došlo ke změně mých osobních údajů, jsem povinen tyto nové skutečnosti neprodleně oznámit vedení SEVEROČESKÉHO LETECKÉHO ARCHIVU z. s.
6) Prohlašuji, že jsem se dostatečně seznámil se stanovami SEVEROČESKÉHO LETECKÉHO ARCHIVU z.s., souhlasím s obsahem stanov SEVEROČESKÉHO LETECKÉHO ARCHIVU z.s. a s tím, že budu dodržovat pravidla SEVEROČESKÉHO LETECKÉHO ARCHIVU z.s.
7) V případě mého přijetí za člena SEVEROČESKÉHO LETECKÉHO ARCHIVU z.s. budu podporovat práci archivu plněním veškerých podmínek členství, placením členského příspěvku, který pravidelně poukáži vždy k dohodnutém termínu.
8) Dále souhlasím, aby mé osobní údaje byly použity v interní evidenci SEVEROČESKÉHO LETECKÉHO ARCHIVU z.s. a bylo s nimi nakládáno dle platné právní úpravy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Název společnosti
Čára
Návrat na obsah